ValueAlmostZero

function ValueAlmostZero(val: double; epsilon: double = 0.001): Boolean;